Yüklüyor...
Buradasınız:  Giriş  >  KAHVE MOLASI  >  MİSAFİRLERİMİZ  >  Okumakta Olduğunuz Yazı

İyi güzel de para nerede?

Yazar:    /  06 Ağustos 2014  /  Yorum yok

Gü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik ey­lem­ler si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çek­mi­yor mu? Ar­tık ne­re­dey­se unu­nu ele­miş ele­ği­ni as­mak üze­re olan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­ın, “Borç için 220-230 mil­yar do­lar fi­nans­ma­na ih­ti­yaç va­r” de­me­si hiç mi şüp­he­len­dir­mi­yor?

Or­ta­da ne böy­le bir pa­ra var, ne de ko­lay­ca gel­me ih­ti­ma­li… Ufak­tan öde­me güç­lü­ğü­ne doğ­ru gi­di­yo­ruz. Pa­ra su­yu­nu mu çek­ti aca­ba? Pe­ki, AKP İk­ti­da­rı­nın ya­rat­tı­ğı sis­tem­sel ca­na­var na­sıl diz­gin­le­ne­cek?

Üre­ti­mi­miz dü­şü­yor ade­ta se­vi­ni­yo­ruz. Bek­le­nen­den faz­la dü­şü­yor, gö­bek atı­yo­ruz. Dü­şü­nün ar­tık eko­no­mi­mi­zi ne ka­dar çar­pık kur­gu­la­mış­lar, sis­te­mi ne ha­le sok­muş­lar.

Çün­kü üre­tim dü­şün­ce ca­ri açı­ğı­mız da kü­çü­lü­yor. As­lın­da ona se­vi­ni­yo­ruz.

Mon­taj ma­lı yer­li ma­lı

Zen­gin­leş­mek için te­mel ku­ral ne­dir? Üre­tim yap­mak! Ya biz? Üret­tik­çe fa­kir­le­şi­yo­ruz? Bu yüz­den üre­ti­mi dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ar­tık yüz­de 35’i Tür­ki­ye­’de üre­ti­len tek­no­lo­jik ürün “yer­li ma­lı­” sa­yı­la­cak! Tra­jik de­ğil mi?

Pe­ki, bun­ca açı­ğı na­sıl ka­pa­ya­ca­ğız?

Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’nın port­fö­yü de su­yu­nu çek­ti. El­de sa­ta­cak bir şey kal­dı mı?

Özel­leş­tir­me­le­rin re­ka­be­ti ve ve­rim­li­li­ği ar­tır­ma­sı ne­de­niy­le eko­no­mi için bir­çok de­ği­şik tü­rü var­ken biz na­kit pa­ra­yı önü­mü­ze ko­ya­na anah­ta­rı ver­dik.

Şir­ket­le­rin ço­ğu 3-4 yıl­lık ge­lir­le­ri kar­şı­lı­ğı özel­leş­ti­ril­di­ler. Da­ha va­hi­mi ade­ta ya­ban­cı­laş­tı­rıl­dı­lar. Ban­ka­lar, si­gor­ta şir­ket­le­ri, fab­ri­ka­lar… Hep­si sa­tıl­dı…

Ya­ban­cı ser­ma­ye za­ten mev­cut bir Türk te­si­si­ni sa­tın alın­ca da mil­li ser­ve­ti­miz baş­ka bir ül­ke­nin le­hi­ne azal­mış ol­du. Ka­zan­dı­ğı pa­ra­yı otu­rup Tür­ki­ye­’de tut­ma­ya­cak her­hal­de…
Ne­re­ye har­can­dı ki?

Pe­ki, pa­ra­lar ne­re­de gü­zel kar­de­şim? KDV, ÖTV ve di­ğer ver­gi­ler, özel­leş­tir­me­ler, çı­ka­rı­lan af­lar, er­ken öde­me­ler, dep­rem fo­nu, iş­siz­lik fo­nu, yas­tık al­tın­dan top­la­nıp İra­n’­a sa­tı­lan al­tın­lar… Ne­re­de bu pa­ra­lar?

Şim­di sı­ra­da ne var? Cem Uzan!

Rus­ya­’nın en bü­yük pet­rol üre­ti­ci­si olan, 2003’te ver­gi ka­çak­çı­lı­ğıy­la suç­lan­dık­tan son­ra if­las eden ve el ko­nu­lan Yu­kos Pet­rol Şir­ke­ti­’nin his­se­dar­la­rı La­hey Tah­kim Mah­ke­me­si­’nin ka­ra­rıy­la 50 mil­yar do­lar taz­mi­na­ta hak ka­zan­dı.

İki da­va fo­to­ko­pi gi­bi bir­bi­ri­ne ben­zi­yor. Yu­kos Pet­rol Şir­ke­ti­’nin adı­nı sil, ye­ri­ne Çu­ku­ro­va ve Ke­pez yaz da­va­ya de­vam et. Öy­le­si­ne ya­ni… Ba­şım­da bir de bu be­la ola­cak.

Öde­riz öde­me­si­ne de pa­ra ne­re­de?

Murat Muratoğlu
http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/iyi-guzel-de-para-nerede-571629/

The following two tabs change content below.
Murat Muratoğlu

Murat Muratoğlu

Murat Muratoğlu

Latest posts by Murat Muratoğlu (see all)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

Bizim de kuyruklu yalanlarımız var…

Devamı →